Instytut Nauk Technicznych

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Książka autorstwa pracownika Instytutu Nauk Technicznych

Książka pt. "Przetwarzanie sygnałów. Wybrane zagadnienia " autorstwa Pani dr hab. inż. Jadwigi Lal-Jadziak jest nową pozycją w literaturze dotyczącej analizy i przetwarzania sygnałów.

Autorka jest absolwentką Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Doktorat z nauk technicznych uzyskała w Instytucie Metrologii Elektrycznej tejże uczelni, a stopień doktora hab. nauk technicznych nadany jej został przez Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji, w tym dwóch monografii, a także twórczynią trzech patentów. Za osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne oraz organizacyjne została uhonorowana nagrodami Rektora Politechniki Wrocławskiej, Gdańskiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aktualnie jest zatrudniona jako profesor w Katedrze Automatyki i Systemów Pomiarowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zakres jej naukowych zainteresowań obejmuje technikę korelacyjną, miernictwo sygnałów przypadkowych, estymację charakterystyk sygnałów na podstawie ich cyfrowej reprezentacji, randomizowane przetwarzanie analogowo-cyfrowe.

Książka „Przetwarzanie sygnałów. Wybrane zagadnienia” zawiera omówienie wybranych zagadnień należących do obszernej dziedziny wiedzy określanej terminem: analiza i przetwarzanie sygnałów.

Zakres pracy obejmuje:
• opis i charakterystyki sygnałów zdeterminowanych i losowych,
• analogowo-cyfrowe przetwarzanie sygnałów,
• dwie procedury cyfrowego przetwarzania sygnałów: DFT/FFT oraz koherentne uśrednianie sygnałów,
• przegląd korelacyjnych metod pomiarowych,
• architektury oraz specyficzne cechy stosowanych w radioastronomii korelatorów.

Podczas pisania książki świadomie rezygnowano ze ścisłego opisu matematycznego na korzyść praktycznego ujęcia przedstawionych zagadnień i pokazania ich przykładowych zastosowań. W odróżnieniu od innych pozycji z zakresu przetwarzania sygnałów, sporo miejsca poświęcono korelacyjnym metodom pomiarowym, które wchodzą w obszar naukowych zainteresowań autorki. Ostatni rozdział pracy zawiera unikatową wiedzę na temat specyfiki przetwarzania sygnałów w radioastronomii.

Zaletą opracowania jest prezentacja omawianych zagadnień z użyciem symulacji komputerowych. Pozwala to na lepszą interpretację omawianych zagadnień i pokazuje różnorodność praktycznych zastosowań analizy sygnałów.

Atutem pracy są również zestawy pytań oraz zadań rachunkowych i/lub wyników symulacji komputerowych do samodzielnego rozwiązania lub zinterpretowania umieszczone na końcu każdego rozdziału. Wiele z nich ma zachęcić Czytelnika do poszukiwania wiedzy w literaturze lub Internecie.
Książka może stanowić literaturę obowiązkową lub uzupełniającą do wykładów na kierunkach technicznych, np. informatyce stosowanej, elektronice, elektrotechnice, automatyce i robotyce, fizyce technicznej, astronomii lub inżynierii biomedycznej. 

Link do Wydawnictwa Naukowego UMK: https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5207/przetwarzanie-sygnalow-wybrane-zagadnienia

pozostałe wiadomości