Instytut Nauk Technicznych

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Książka, której współautorką jest prof. UMK Jadwiga Lal-Jadziak z Instytutu Nauk Technicznych

Zdjęcie ilustracyjne

W listopadzie 2023 roku nakładem Akademickiej Oficyny Wydawniczej EXIT ukazała się monografia Przetwarzanie sygnałów. Wybrane algorytmy i zastosowania. Jest ona wynikiem współpracy dr hab. inż. Jadwigi Lal-Jadziak z Instytutu Nauk Technicznych UMK oraz dr hab. inż. Sergiusza Sienkowskiego i dr inż. Mariusza Krajewskiego z Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki UZ.

Książka zawiera omówienie wybranych zagadnień z zakresu analizy i przetwarzania sygnałów. W odróżnieniu od innych prac z tej dziedziny poruszone w niej problemy zostały dodatkowo scharakteryzowane pod względem wybranych właściwości metrologicznych, algorytmów oraz praktycznych zastosowań.

Zakres pracy obejmuje:

  • opis i charakterystyki sygnałów deterministycznych i losowych (rozdziały: 1–3);

  • analogowo-cyfrowe przetwarzanie sygnałów (rozdziały 4 i 5);

  • dwie procedury cyfrowego przetwarzania sygnałów: DFT/FFT oraz koherentne uśrednianie sygnałów (rozdziały 4 i 6);

  • przegląd korelacyjnych metod pomiarowych (rozdział 7);

  • wybrane algorytmy pomiaru parametrów sygnału okresowego z zastosowaniem metod punktowych (rozdział 8);

  • metody i realizację przetwarzania sygnałów w radioastronomii (rozdział 9);

  • propozycje eksperymentów z dziedziny przetwarzania sygnałów (rozdziały: 1.6, 2.5, 3.6., 4.7, 5.4, 6.4, 7.6, 8.5, 9.5).

Książka zawiera praktyczne przykłady prezentujące różne zastosowania (np. termometr szumowy, urządzenie do lokalizacji wycieków w przewodach ciśnieniowych, korelatory w radioastronomii, zastosowanie tzw. sygnału ditherowego w przetwarzaniu analogowo-cyfrowym).

Na końcu każdego rozdziału zostały zamieszczone propozycje eksperymentów do przeprowadzenia i zinterpretowania. W dodatku do pracy można znaleźć zrzuty ekranów dla wybranych eksperymentów.

Integralną część opracowania stanowi autorskie niekomercyjne oprogramowanie, które można nieodpłatnie pobrać ze strony http://staff.uz.zgora.pl/ssienkow/apps/soft/ps.zip i zainstalować na własnym komputerze.

Oprogramowanie składające się z 8 aplikacji (tab.1) zostało użyte podczas przygotowania rozdziałów „Propozycje eksperymentów”.

Tab. 1. Zestawienie aplikacji komputerowych przeznaczonych do wykonywania eksperymentów

Lp.

Nazwa programu

1

Sygnały deterministyczne i losowe

2

Podstawowe charakterystyki sygnałów stacjonarnych

3

Łączne charakterystyki dwóch sygnałów

4

Ilustracja twierdzenia o próbkowaniu

5

Ilustracja kwantowania sygnałów oraz kwantowania
z sygnałem ditherowym

6

Detekcja sygnału okresowego w szumie metodą uśredniania koherentnego

7

Detekcja sygnałów w szumie metodą autokorelacji i korelacji wzajemnej

8

Pomiar parametrów sygnału
okresowego z zastosowaniem metod punktowych

Książka wraz z dołączonym do niej oprogramowaniem może stanowić bazę lub uzupełnienie zajęć na kierunkach technicznych, np. informatyce stosowanej, elektronice, elektrotechnice, automatyce i robotyce, fizyce technicznej, astronomii lub inżynierii biomedycznej.

Link do Akademickiej Oficyny Wydawniczej EXIT: http://www.exit.pl/lal.htm

Link do wypożyczalni IBUK: https://www.ibuk.pl/fiszka/304229/przetwarzanie-sygnalow-wybrane-algorytmy-i-zastosowania.html

pozostałe wiadomości